0

โครงพระราชดำริ

โครงพระราชดำริ

1. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
2. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก อำเภอแม่อาย  จ.เชียงใหม่
3. โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย
4. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริผานาง-ผาเกิ้ง กิ่งอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
5. สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านธารทอง อำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย
6. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จ.พัทลุง
7. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองจำไหรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สงขลา
8. โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนอันเนื่องมาจากพะราชดำริ จ.พิษณุโลก
9. โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จ.ลำพูน
10. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.แพร่
11. โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
12. ศูนย์บริการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่
13. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จ.เชียงใหม่
14. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ลอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่
15. โครงการฝายบ้านวังเสาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.น่าน
16. โครงการฝายแม่งาวพร้อมระบบส่งน้ำบ้านประชาภักดีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงราย
17. โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนราษฎรบ้านทุ่งนาน้อย ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
18. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย
19. โครงการฝายคลองช่องเรืออันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดปัตตานี
20. โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา ๖ จังหวัดปัตตานี
21. โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาุุถ บ้านโคกดก จังหวัดนราธิวาส
22. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จ.สงขลา
23. โครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฯ จังหวัดพัทลุง
24. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบนฯ   จังหวัดกาฬสินธุ์
25. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหวดฯ จ.สกลนคร
26. โครงการส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ  จังหวัดยะลา
27. โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากมาจากพระราชดำริสวนป่าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่
28. โครงการรอยเบื้องพระยุคลบาท 84 พรรษา (สวนของพ่อ) จังหวัดสระแก้ว
29. โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านเจาะเกาะ จังหวัดนราธิวาส
30. โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณลุ่มน้ำเข็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์
31. โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 จังหวัดนราธิวาส
32. โครงการธนาคารฟืนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอน
33. โครงการทับทิมสยาม 04 จังหวัดสุรินทร์
34. โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
35. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่  
36. โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อมฯ บ้านแปกแซม จังหวัดเชียงใหม่ 
37. โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ฯในพื้นที่ภาคเหนือ (ดอยอินทนนท์) จ.เชียงใหม่
38. โครงการอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี
39. โครงการเพาะเลี้ยงกบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
40. โครงการบำบัดน้ำเสียโดยใช้พืช บึงมักกะสัน กรุงเทพมหานคร
41. โครงการพัฒนาป่าไม้ฯสวนป่าสิริกิติ์ที่ 11 (ฟาร์มขุนแตะ) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
42. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว จ.ตรัง
43. โครงการอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
44. โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นฯ  จังหวัดตาก
45. โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง จังหวัดเพชรบุรี
46. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบ้านบางกลอยและบ้านโป่งลึกฯ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
47. โครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
48. โครงการศูนย์ศิลปาชีพบ้านเชี่ยวหลาน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
49. โครงการอ่างเก็บน้ำบางกำปรัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เขาพนม จ.กระบี่
50. โครงการทับทิมสยาม 03 จังหวัดสระแก้ว


		
Advertisements